Úvodná stránka

Tlačené periodiká

Rozdelenie podľa periodicity

Rozdelenie podľa pôsobnosti

Rozdelenie podľa čitateľov

Rozdelenie podľa jazyka

Z histórie časopisov

Zaniknuté časopisy

 

ABECEDNÝ ZOZNAM

 

(printové médiá - 124 časopisov a iných databáz, k nim 98 liniek, klikni si na názov časopisu, otvorí sa Ti jeho web stránka alebo bližšie info o časopise, klikni na adresu, otvorí sa e-mail)

 

Abecedný zoznam 3 342 časopisov (k 2. 9. 2008, nielen katolíckych) o teológii, religionistike a filozofii z Českej republiky a ďaľších 23 krajín

 

Adoramus Te, SSV, o duchovnej hudbe, štvrťročne, Klemensova 17, 811 09 Bratislava

Adsum, časopis bratislavských seminaristov

AHA

Alžbetin list, týždenník farnosti Košice – Staré mesto (sv. Alžbety)

Anjeloviny, farský mládežnícky časopis, Lučenec

Apoštol Božieho milosrdenstva, 4x ročne, Námestie Pajdušáka 5, 053 11 Smižany

Apoštol Božieho Milosrdenstva, štvrťročník, príloha Malý Apoštol, adresovaný deťom

Bartolomej, mesačník farnosti Prievidza, v roku 2004 získal 2. cenu na celoslovenskej prehliadke farských časopisov

Blahovistnik

Boromeo, polročne, časopis košických bohoslovcov, v roku 2004 získal špeciálnu cenu na celoslovenskej prehliadke farských časopisov, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice 1, tel.: 055/ 683 61 11

Brána, dvojmesačník farnosti Poprad, jeden z troch držiteľov ocenenia na celoslovenskej prehliadke farských časopisov v r. 2005

Brázda, 4x ročne, časopis spišských seminaristov, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Buletin medzinárodnej rady OFS (františkánskych terciárov, slovenské preklady + obežníky OFS)

Cesta, časopis farnosti Kežmarok, na I. celoslovenskej prehliadke farských časopisov v r. 2004 3. miesto, rovnaké ocenenie aj v r. 2005

CESTA, farský mesačník, Revúca

Cesta, pouličný časopis (street paper) Gréckokatolíckej charity Prešov, z histórie časopisu

Communio – missio, internetový časopis venovaný pastorácii

Communio – missio, internetový časopis venovaný pastorácii

Dubovské noviny, vydáva Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej, aktuálne číslo (január – marec 2007)

Duchovná obnova, texty pre Duchovnú obnovu, vydáva raz mesačne Rodina Nepoškvrnenej (popri časopise Rodina Nepoškvrnenej), 038 31 Vrícko 190, tel.: 043/ 493 37 41

Duchovný Pastier, Mudroňova 33, 811 01 Bratislava 1, tel. 02/ 5441 52 72

ECHO (Echo z Afriky a iných kontinentov), dvakrát do roka

FA IN, nedeľný buletin, týždenník farnosti Haniska

Famili TOM, občasník, vydáva farnosť a HKR Partizánske – Šípok

Família

Farník, týždenník farnosti Novoť

Farské ozveny, občasník topľčianskej farnosti

Farský infolist, informačný dvojtýždenník rímskokatolíckej farnosti Michalovce

Farský list – dvojmesačník farnosti Dolný Kubín, jeden z troch držiteľov ocenenia na celoslovenskej prehliadke farských časopisov v r. 2006

Farský list – farnosti Dunajská Streda

Farský list, mesačník farnosti Dobšiná

Fatima

Fórum života, väčšina článkov z webovskej verzie bývajú distribuované aj v tlačenej podobe občasníka Fórum života

Františkánska rodina, dvojmesačník terciárov, objednávky: JUMRO

Gaudium, kresťanský dvojmesačník pre nepočujúcich

Gorazd, časopis nitrianskych bohoslovcov

Hlas huty, občasník farnosti Smolnická Huta

Hlas sv. Paraskevy, dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti Orlov

Hlasy nádeje, farnosť Záhorská Bystrica, 1 - 2 x ročne

Hlasy z domova a misií

Impulz

Info list, dvojtýždenník farnosti Prešov – mesto

Ius et Iustitia, raz za dva roky, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie, tel./fax: 053/ 419 41 77

Jordán, občasník farnosti Sereď

Kalvárske hlasy, časopis farnosti Nitra – Kalvária, 2 – 3 čísla ročne

Katechetické ozveny, štvrťročník Spišskej diecézy

Katolícke noviny

Katolícky súčasník, mesačník farnosti Rača

Katolický týdeník

Katolícky učiteľ, štvrťročne

Kéfas, mesačník farnosti Krupina

Kresťanské knihy pre nevidiacich

K sebe, časopis farnosti Zázrivá, vychádza 3x ročne

Kysucké zvony, občasník farnosti Kysucké Nové Mesto

L´Osservatore Romano, vatikánsky denník (taliansky)

L´Osservatore Romano, vatikánsky týždenník v 6 jazykoch (archív aj v polštine – do č. 12/ 2006)

La Vie, časopis Slovenskej katolíckej misie v Paríži

Liskovský domkár, občasník (2 – 4 čísla ročne) saleziánskej mládeže v obci Lisková

List z (u) Pece, občasník UPC Košice

Listy z Noviciátu Spoločnosti Ježišovej, 4x ročne, Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok

Liturgia, SSV, štvrťročne, Kaplanova 19, 951 41 Lužianky

Logos, dvojmesačník

Lusk, časopis eRka, občasník (cca 4 x ročne, pravdepodobne zanikol v r. 2006)

Magyar Kurír, katolikus napilap (katolícky denník)

Máriin hlas, štvrťročník farnosti a obce Klčov

Máriina doba

Medzi nami, informačný obežník slovenských verbistov

Miletičkár, dvojmesačník bratislavských saleziánov z Miletičky

Minoritský list

Misionár

Mladý misionár, najlepší farský časopis na celoslovenskej prehliadke FAČA 2004, štvrťročník

Mozaika online, časopis farnosti Bardejov

Nahlas, časopis Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Nasz dziennik, pravicový konzervatívny denník (poľsky)

Natanael, dvojmesačník, KSM, Pražská 11, Bratislava

Nová zvesť, dvojmesačník, Jas, Zvolen, J. C. Hronského 17, 960 01 Zvolen

Nové dimenzie

Nové horizonty, časopis katolíckej inteligencie, kňazov aj laikov pre teológiu, kultúru a spoločnosť, štvrťročne, Klub priateľov Ferka Skyčáka, Spišská Kapitula 13, 05304 Spišské Podhradie, články o časopise

Nové mesto, časopis Hnutia Focolare

Ochrankyňa Zemplína, mesačník mariánskych pútnikov

Orbis communicationis socialis, medzinarodny slovensko – česko – poľský teologicky zbornik, 1 x ročne, Greckokatolícka bohoslovecká fakulta, Prešov

Poklad, in-formačný dvojtýždenník farnosti Šarišské Dravce

Pokoj a dobro, časopis farnosti Markušovce

Posol

Prameň milosrdenstva, časopis farnosti Košice – KVP

Prameň, časopis prešovských gréckokatolíckych bohoslovcov

Právnické rozhovory, polročne, Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok

Radosť a nádej, ÚSKI, polročne

Rebrík

Remény, maďarský týždenník (Bratislava), Remény on – line

Rodina Nepoškvrnenej

Rozmer, štvrťročník Ekumenickej rady cirkví

Ružomberský katolícky časopis – RUKAČ, mesačník

Rytier Nepoškvrnenej

Slovenská Katolícka Charita, občasník, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Slovenský katolícky Sokol, Slovak Catholic Falcon, 205 Madison St., P.O.Box 899, Passaic, NJ 07055, USA

Slovenský pozdrav, Jaroslav Hodža, Bulletin Slovenskej katolíckej misie, 15 Langhorne St., Altona Meadows, Vic. 3028, Austrália

Slovo medzi nami

Slovo zo srdca, dvojmesačník Rádia Lumen, vydáva Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s katolíckym združením Slovo zo srdca a neziskovou organizáciou PRE LUMEN, cena: 15,- Sk, predplatné: Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 471 08 10, 048/ 471 08 34

Slovo, dvojtýždenník

Smolenický posol

Spektrum, časopis farnosti Víťaz

Spravodaj saleziánskych spolupracovníkov, štvrťročník

Sväté písmo pre každého

Svätý Michal, občasník farnosti Bratislava – Karlova Ves

Svätý ruženec, časopis dominikánov, Dominikánsky konvent, Mäsiarska 6, 040 01 Košice

Světlo, týždenník Matice cyrilometodějskej, Olomouc

Škapuliar, mesačník farnosti Stropkov

Teologický časopis, polročne, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, P.O. BOX 173814 99 Bratislava, tel.: 02 544 33 237, fax.: 0421 2 544 30 244

Testvéri Szeretet, a FVR szlovákiai magyar régiójának nyomtatványa, dvojmesačník maďarských františkánov – terciárov na Slovensku

The Catholic World Report (1996 – 1998), aktuálne

Theologos, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, vydavateľstvo Petra, Hlavná ulica 1, 080 01 Prešov

Tribunál, polročne

Trinitas, časopis farnosti Tvrdošín, 4 - 6 x ročne

Új ember, katolikus hetilap (katolícky týždenník, Maďarsko, predáva sa aj na Slovensku)

Vallomások, štvrťročník farnosti Galanta v maďarskom jazyku (Pod názvom Vyznania vychádza aj v slovenčine)

Verba Theologica, 2x ročne, Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, Hlavná 89, 042 03 Košice 1, tel. 055/ 683 61 11

Viera a život, dvojmesačník

Vietor, štvrťročník Koinonie Jána Krstiteľa

Vrábeľské zvony, farský dvojmesačník

Vrbovský farník, mesačník

Vyznania, štvrťročník farnosti Galanta (pod názvom Vallomások vychádza aj v maďarčine)

Xaver, štvrťročne, časopis banskobystrických (badínskych) bohoslovcov, Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín

Zrkadlo, časopis farnosti Hanušovce nad Topľou

Zrno

Život cirkvi, č. 1 – 6/ 2007

 

Pridaj Tebe známe časopisy